Năng lực nhân sự

THÔNG TIN NHÂN SỰ

NĂNG LỰC CON NGƯỜI :

Kỹ sư điện 05
Kỹ sư cấp thoát nước 02
Kế toán 02
Công nhân kỹ thuật điện 20
Lao động phổ thông : Huy động thêm tùy theo yêu cầu công việc

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT :

STT Họ và tên Chức danh Bằng cấp Số năm kinh nghiệm
1 Hoàng Văn Lập Giám đốc Kỹ sư điện >15 năm
2 Hoàng Văn Long P.Giám đốc Kiến trúc sư >10 năm
3 Đỗ Danh Nhân Trưởng phòng cơ điện Kỹ sư điện >10 năm
4 Nguyễn Văn Thành Kỹ sư sơ họa bản vẽ Kỹ sư điện >5 năm
5 Phạm Văn Hoàng Chỉ Huy trưởng Kỹ sư điện >5 năm
6 Lê Quang Công Kỹ thuật Kỹ sư điện >5 năm
7 Phạm Thị Thanh Hoan Kế toán ,nhân sự Kế toán >5 năm